Investeringsratio’s

Investeringsratio’s

 

Ben jij zoekende naar een investering waar jij op de lange termijn ook de vruchten van plukt? Dan is het belangrijk dat je de juiste inschatting maakt van de risico’s van een investering. Bekijk de historische cijfers van de investering en bereken de relevante ratio’s zoals de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Maak een analyse van de afgelopen vijf jaren. Vervolgens ga je een inschatting maken van de toekomst verwachting. De toekomst verwachting is op basis van de trend van de afgelopen vijf jaar, veranderingen in de externe omgeving (zoals technologische veranderingen). Een goed hulpmiddel om de toekomst verwachting in te schatten is door het lezen van brancherapporten. De deskundigen geven meestal een overzicht van belangrijke wijzigingen en daarnaast van komende kansen en bedreigingen.

 

Investeringsratio’s

Wij geven een korte uitleg van de hiervoor beschreven ratio’s.

 

Liquiditeit

De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming aan de kort lopende verplichtingen kan voldoen. De liquiditeit kent twee soorten, te weten de current ratio en de quick ratio. In de formule van de liquiditeit worden de vlottende activa gedeeld door de kortlopende schulden.

 

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in welke mate een onderneming aan alle verplichtingen kan voldoen. De formule geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Het vreemd vermogen bestaat zowel uit de voorzieningen, de langlopende schulden als de kortlopende schulden.

 

Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft aan in welke mate er per euro geïnvesteerd vermogen er winst is gemaakt. De winst kan berekend worden op basis van het geïnvesteerd vermogen door middel van eigen vermogen. Daarnaast kan de formule gehanteerd worden waarbij ook het vreemd vermogen in de berekening wordt opgenomen. Door zowel het eigen vermogen als het vreemd vermogen in de berekening te betrekken, ontstaat de uitkomst rentabiliteit van het totaal vermogen. Het hefboomeffect geeft aan dat er winst is gemaakt met geld dat is geleend. 

Een voorbeeld berekening:

Je leent € 1.000,- tegen een rentepercentage van 5%. Dit betekent dat je jaarlijkse € 50,- rente moet betalen om deze € 1.000,- te hebben. Je gaat deze € 1.000,- investeren in een website. Met deze website verdien je € 100,- per jaar (dit is de winst van deze website exclusief rente). Je haalt dus een rendement van 10% op je investering (100/1000). Per saldo verdien je dus € 100 winst -/- € 50 rente = € 50,-. Je rendement € 50 / € 1000 = 5%. Door tegen 5% te lenen verdien je 10%. Er is sprake van een hefboomeffect van 5% oftwel € 50,-. Je hebt dit geld verdiend met het geld van een ander. 

 

Hopelijk kun je met deze investeringsratio’s een goede investeringsbeslissing maken. Als je vragen hebt raadpleeg dan de website. Succes met je investment!